Wygraj kosz naturalnych kosmetyków!

Regulamin konkursu pn. „WYGRAJ KOSZ NATURALNYCH KOSMETYKÓW!”

1. Organizatorem Konkursu jest firma SYLVECO Piela Radosław, Stobierna 1076, 36-002 Jasionka (zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i pod linkiem: : https://vianek.pl/2016/07/04/wygraj-kosz-naturalnych-kosmetykow/
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. W konkursie do wygrania jest 16 podwójnych zestawów wybranych kosmetyków VIANEK w wiklinowym koszu.

Wartość nagrody (pojedynczy zestaw): ok. 300 zł.
Konkurs trwa od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. do godziny 23:59.

ZASADY KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

– W dowolnym stacjonarnym punkcie sprzedaży dokonać w okresie 1 lipiec – 31 sierpień zakupy dowolnych produktów SYLVECO/BIOLAVEN/VIANEK na kwotę min. 50 zł.
– Na adres konkurs@sylveco.pl wysłać: 1) zdjęcie paragonu wraz z dokładnymi danymi adresowymi punktu sprzedaży oraz 2) odpowiedź na pytanie „Dlaczego lubisz robić zakupy w tym właśnie miejscu”. W odpowiedzi można ocenić wygląd sklepu, personel, wielkość asortymentu, dostępność ulubionych produktów, itd.

2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze i najbardziej opiniotwórcze oraz właściciele zaopiniowanych punktów sprzedaży.

3. Na każde województwo przypada jeden podwójny zestaw (po jednym zestawie dla osoby opiniującej i właściciela punktu sprzedaży). W przypadku braku zgłoszeń konkursowych w danym województwie, nagrody przepadają.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureaci wyłonieni zostaną w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na stronie internetowej https://vianek.pl/konkursy/.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Nagroda do laureata Konkursu wysłana zostanie pocztą na adres wskazany przez laureata. Laureat zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5. Nagroda do laureata wysłana będzie tylko na terenie Polski.
6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Komentarze :
  1. Dobry wieczór,
    Pani z HR wspomniała, że wyniki będą 9 września tutaj na stronie, nie mogę niestety ich znaleźć. Czy mogliby Państwo podać do nich link?
    Pozdrawiam serdecznie

  2. Pingback: LIGA SAGRES

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *