Konkurs FB VIANEK.PL z okazji DNIA MAMY :)

Regulamin konkursu z okazji DNIA MAMY https://www.facebook.com/vianekpl/


1. Organizatorem Konkursu na profilu Facebookowym VIANEKPL jest firma SYLVECO Piela Radosław, Stobierna 1076, 36-002 Jasionka (zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i pod linkiem: https://vianek.pl/2016/05/20/konkurs-fb-vianek-pl-z-okazji-dnia-mamy
4. Serwis Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest jeden wybrany zestaw kosmetyków, który został wskazany w komentarzu pod postem konkursowym.

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z serwisu https://www.facebook.com/Sylvecopl/.
Konkurs trwa od 20.05.2016 r. do 24.05.2016 r. do godziny 23:59.

ZASADY KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
– Być fanem profilu https://www.facebook.com/vianekpl/– warunek bezwzględny.
– W komentarzu pod postem konkursowym 1) odpowiedzieć na pytanie: czego najpiękniejszego nauczyła Cię Mama? 2) wybrać 3 kosmetyki VIANEK, które chcesz podarować w prezencie na Dzień Matki.
2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Laureaci wyłonieni zostaną w ciągu 2 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na profilu https://www.facebook.com/vianekpl/.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Nagrody do laureatów Konkursu wysłane zostanie pocztą na adresy wskazane przez laureatów. Laureaci zobowiązani są wskazać adres do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5. Nagrody do laureatów wysłane będą tylko na terenie Polski.
6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na jej równowartość pieniężną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Komentarze :

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *