„Konkurs z wiankiem na głowie” :)

Regulamin konkursu https://www.instagram.com/vianek.pl/

1. Organizatorem Konkursu na profilu Instagramowym @vianek.pl jest firma SYLVECO Piela Radosław, Stobierna 1076, 36-002 Jasionka (zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i pod linkiem: https://vianek.pl/konkursy/.
4. Serwis Instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. W konkursie do wygrania jest 10 zestawów kosmetyków VIANEK, każdy zestaw składa się z produktów:

Intensywnie kojące masło do ciała
Intensywnie odżywczy krem do twarzy na noc
Ujędrniająco-regenerujący olejek do ciała
Nawilżający krem do rąk
Orzeźwiająco-energetyzujący żel pod prysznic
Łagodząco-wygładzający peeling do ciała

Wartość nagrody: 142,94 zł.
Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z serwisu instagram.com/vianek.pl
Konkurs trwa od 23.06.2016 r. do 30.06.2016 r. do godziny 23:59.

ZASADY KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

– Być obserwatorem profilu Instagram @vianek.pl
– Polubić post konkursowy i udostępnić go na swoim profilu.
– Opublikować na własnym profilu na Instagramie (uwaga: profil musi być publiczny!) swoje zdjęcie z wiankiem na głowie i oznaczyć je hashtagami #vianeknaglowie #polskiznatury #vianek #konkurs.

2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.

3. Każdy z Uczestników Konkursu może opublikować tylko jedne zdjęcie konkursowe.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureaci wyłonieni zostaną w ciągu 2 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na profilu Instagram@vianek.pl https://www.instagram.com/vianek.pl/.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Nagroda do laureata Konkursu wysłana zostanie pocztą na adres wskazany przez laureata. Laureat zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5. Nagroda do laureata wysłana będzie tylko na terenie Polski.
6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Komentarze :

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *