Wygraj kosz kosmetyków VIANEK!

Regulamin konkursu pn. „WYGRAJ KOSZ KOSMETYKÓW VIANEK!”

1. Organizatorem Konkursu jest firma SYLVECO Piela Radosław, Stobierna 1076, 36-002 Jasionka (zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i pod linkiem: : https://vianek.pl/2016/07/04/wygraj-kosz-naturalnych-kosmetykow/
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. W konkursie do wygrania jest 1 podwójny zestawów kosmetyków VIANEK w wiklinowym koszu. Każdy zestaw składa się z następujących produktów:

Intensywnie odżywczy krem do twarzy na noc

Odżywcza maseczka-peeling do twarzy

Odżywcze mleczko do demakijażu

Odżywczy krem do twarzy na dzień

Odżywczy krem pod oczy

Odżywczy tonik i płyn micelarny 2w1

Odżywczy żel myjący do twarzy

Wartość nagrody (pojedynczy zestaw): ok. 137 zł.
Konkurs trwa od 08.08.2016 r. do 30.09.2016 r. do godziny 23:59.
ZASADY KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

– W dowolnym sklepie internetowym  dokonać w okresie 8 sierpień – 30 wrzesień zakupy dowolnych produktów SYLVECO/BIOLAVEN/VIANEK na kwotę min. 30 zł.
– Na adres konkurs@sylveco.pl wysłać: 1) zdjęcie paragonu wraz z dokładnymi danymi adresowymi punktu sprzedaży.

– Wypełnić ankietę, dostępną na tej stronie.

2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze oraz właściciel punktu sprzedaży.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureat wyłoniony zostanie w ciągu 10 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na stronie internetowej https://vianek.pl/konkursy/.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Nagroda do laureata Konkursu wysłana zostanie pocztą na adres wskazany przez laureata. Laureat zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5. Nagroda do laureata wysłana będzie tylko na terenie Polski.
6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

konkurs-internet-kosz-m

Komentarze :

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *